ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ตามเอกสารแนบท้ายนี้

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

0