ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศมาตรการร้องเรียนการทุจริต (1)

0