นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

———————————————————————————————————————–

 1. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ     มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 

 1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคตซึ่งถูกประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ รวมถึงคู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ(“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)ภายใต้บริการต่างๆเช่นเว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชั่น  เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ(รวมเรียกว่า “บริการ”)

นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”)  สำหรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล  วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

 

 1. คำนิยาม

          – ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

– ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูลสุขภาพความพิการข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเก็บรวบรวม  บันทึก  สำเนา  จัดระเบียบ  เก็บรักษา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผย

– ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

–  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเก็บรวบรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่างๆ  เช่น  ขั้นตอนการสมัคร  การลงทะเบียน  สมัครงาน  ลงนามในสัญญาเอกสารทำแบบสำรวจ  การยื่นคำขอ  การพิจารณาอนุญาต หรือ  บริการ  หรือช่องทางในบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ณ  ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เป็นต้น
 2. ข้อมูลที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหม้อ  เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์  หรือบริการอื่นๆ  ตามสัญญาหรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เช่น  การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์  ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ด้วยการใช้คุกกี้  (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นต้น
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่  มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเช่น  การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง  การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล  รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่ อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้

นอกจากนี้  ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านได้ผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ดังนี้  ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ตามแต่กรณี  ให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ทั้งนี้  ในกรณีที่เจ้าของส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อาจเป็นผลให้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

 

 1. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้  ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้  เช่น

ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อใช้ประกอบด้วย

5.1 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

5.2 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

5.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

5.4 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล

5.5 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

5.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ

5.7 ความยินยอมของท่าน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ  คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เก็บรวบรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับงานบริการที่ท่านขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มี ผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้  เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน  เช่น  คำนำหน้าชื่อ  ชื่อ  นามสกุล  ชื่อกลาง  ชื่อเล่น  ลายมือชื่อ  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  สัญชาติ  เลขที่ใบขับขี่  เลขที่หนังสือเดินทาง  ข้อมูลทะเบียนบ้าน  หมายเลขใบประกอบการหมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ(สำหรับแต่ละอาชีพ)  หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน  หมายเลขประกันสังคม  เป็นต้น

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน  ได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านเช่น  เชื้อชาติ  ข้อมูลศาสนา  ข้อมูลความพิการ  ข้อมูลความเห็นทางการเมือง  ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูลชีวภาพ  ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  เป็นต้น

 

 1. คุกกี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ ท่านใช้งาน  ทั้งนี้  เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและเพื่อให้ท่านซึ่งผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น  โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์(Wed Browser) ของท่าน

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ทราบว่า  ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม  เป็นของเจ้าของบุคคลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์  หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี  ยกเว้นเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีอำนาจดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  และพบในภายหลังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์  หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี  ดังนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  เว้นแต่มีกฎหมายใช้ให้ใช้อำนาจดำเนินการในเรื่องนั้นไว้

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

 

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

          ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปอย่างต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน  เช่น  เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์(Cloud) ที่มีแฟลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่นประเทศสิงคโปร์  หรือสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น)  เพื่อสนับสนุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม          อย่างไรก็ตาม  ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมีได้มีประกาศกำหนดอะไรการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ดังนั้นเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศ ปลายทาง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างพอเพียงตามมาตรฐานสากล  หรือดำเนินการตามเงื่อนไขหรือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นไปตามกฎหมายได้ แก่

1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ทั้งนี้  ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด

3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อหรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

4) เป็นการกระทำตามสัญญาของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น  เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น  ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จะทำการลบ  ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป  ตามรูปแบบและ มาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายประกาศตามกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีข้อพิพาท  การใช้สิทธิหรือคดีอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูล นั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

 

 1. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)  ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนตำบล     บ้านหม้อซึ่งบุคคลที่สาม ดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่างๆ  เช่น  การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/ provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สาม ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแบะของบุคคลที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มอบหมายให้ประมวลผล  รวมถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ  องค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านหม้อเท่านั้น  โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง)  เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลมวลผลช่วง  ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล  โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว  หรือตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดเท่านั้น  ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อย่างเคร่งครัด  ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จาก การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่

นอกจากนี้เมื่อองค์การบริหารส่วนสมบูรณ์บ้านหม้อ  มีการส่ง  โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม  ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ  ตามสัญญา  หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

 1. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

14.1 การเชื่อมโยงอย่างเว็บไซต์หรือบริการอื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มิได้ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้อง  ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์หรือบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

14.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้  โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของ เว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เท่านั้น  และในการให้ความยินยอมดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ  ไว้ด้วยก็ได้  ในการที่เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นั้น

 

 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับและให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

 

 1. สิทธิ์ของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้หลายประการ  ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับโดยรายละเอียดของสิทธิต่างๆ  ประกอบด้วย

1) สิทธิในการของเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง  รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่านเว้นแต่กรณีที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  หากท่านพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน  ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

3) สิทธิในการรบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิขอให้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป  ทั้งนี้  การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

4) สิทธิในการขอให้รำงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้  ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมหรือใช้เปิดเผยโดยมีชอบด้วยกฎหมาย

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เก็บรักษาข้อมูลนั้น ต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วย  กฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน  เว้นแต่กรณีที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย  (เช่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า  หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ)

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ)  ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ์ที่โดยกฎหมายให้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ  รวมถึงอาจขอให้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นทั้งนี้การใช้สิทธิหรือนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

 

 1. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ)  หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)  ทั้งนี้  ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  และอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง  กฎ  ระเบียบ  คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 

 1. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

          ในกรณีที่ท่านพบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายัง  องค์การบริหารส่วนตำบล       บ้านหม้อ  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีโอกาสได้รั ทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

 

 1. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อาจพิจารณาปรับปรุง  แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร  และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.banmo.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่  อย่างไรก็ดี  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ  ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ดำเนินการ  โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  การรับบริการของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่  ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว  ทั้งนี้  โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง  องค์การบริหารส่วนตำบล       บ้านหม้อ  เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

 

 1. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย  ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้  หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

—             ชื่อ:  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

—             สถานที่ติดต่อ:  หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 43130

—             ช่องทางการติดต่อ: www.banmo.go.th

—        หมายเลขโทรศัพท์: 042-014-226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0