นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจบ้านผู้สูงอายุที่มีสภาพไม่มั่นคง ไม่แข็งแรง และไม่ปลอดภัย

Posted by:

ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น.ที่ผ่านมา
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไมตรี ศรีสุธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ คณะผู้บริหาร
ได้มอบน้ำดื่มให้แก่ชาวบ้านจิตอาสาพัฒนา หมู่ที่๖ บ้านยางคำ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
0