นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

Posted by:

ในวันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
นายไมตรี ศรีสุธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย
นายชนะชล ใจขาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ และผู้กักตัวชาวตำบลบ้านหม้อ โดยได้มอบน้ำดื่มให้ จำนวน ๑๓ หลังคาเรือน ดังนี้
หมู่ที่๑ ผู้ป่วย จำนวน ๒ หลังคาเรือน
หมู่ที่๒ ผู้ป่วย จำนวน ๕ หลังคาเรือน
หมู่ที่๓ ผู้ป่วย จำนวน ๕ หลังคาเรือน
หมู่ที่๗ ผู้ป่วย จำนวน ๑ หลังคาเรือน
หมู่ที่๘ ผู่ป่วย จำนวน ๕ หลังคาเรือน
รวม ๑๘ หลังคาเรือน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้และคำแนะนำในการรักษาตัวเองแบบ Home lsolation เนื่องจากปัจจุบันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางมากขึ้น
0