รายติดตามและประเมินผลแผน 2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561

Posted by:

ประกาศติดตามแผน รอบตุลาคม 61 ส่วนที่ 1 บทนำ.doc ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนที่ 3 ผลการติดตามฯ ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 ผลการติดตามฯ ตามแบบอื่น 1-3 ส่วนที่ 5 ผลการติดตามฯ e-plan (หน้า 52)

0