จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  • ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
  • สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  • พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและปลอดภัย
  • ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
  • เสริมเสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อความสงบสุขในชุมชน
  • พัฒนาส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารงานและการบริการงานสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา เด็ก เยาวชน  และประชาชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกด้าน  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความมั่นคงของชีวิต