จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกผู้แทนเกษตรกร และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๖

Posted by:

จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกผู้แทนเกษตรกรฯ

0