งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ดำเนินการ  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2561  แล้วเสร็จ  ดังเอกสารดังนี้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

0