1. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 2. ลงทะเบียนข้อมูล(คนพิการ)ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
 3. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 4. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 5. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 6. ไฟล์แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 8. การรับชำระภาษีป้าย
 9. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 10. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 11. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 12. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 13. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 14. ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการ
 15. คู่มือสำหรับประชาชนอบต.บ้านหม้อ
 16. คู่มือประชาชน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.บ้านหม้อ