คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านหม้อ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านหม้อ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ 63

0