คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ITA

0