คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่ ๓๒๑ / ๒๕๖๒

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ที่  ๓๒๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มอบอำนาจรองปลัด อบต.

 

0