ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2566

ข้อมูลสถิติการมาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

0