ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Posted by:

ขออนุมัติประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯ

ประกาศมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

0