กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  โดยนายอภินันท์  อุตมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  พร้อมด้วยรองนายก ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ในวันที่  31  มีนาคม  2565

0