กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  โดยนายอภินันท์  อุตมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  พร้อมด้วยรองนายก ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น  ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่สนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด”(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ ตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาดตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ในวันที่  31  มีนาคม  2565

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

0