การให้ข้อมูลความต้องการของชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ    ณ บ้านป่าสัก หมู่3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

วันจันทร์ที่ 9  พฤศจิกายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ร่วมกับคณะทำงาน งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภา  พบปะประชาชน กลุ่มอาชีพ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ    ณ บ้านป่าสัก หมู่3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0