การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2563  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองสวัสดิการสังคม

0