การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

➤  ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ
1 โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
– พระราชบัญญัติสภา
4 แผนดำเนินงานประจำปี
– วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
– แผนพัฒนาท้องถิ่น
– แผนดำเนินงานประจำปี
– แผนอัตรากำลัง
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พรบ. / พรก.
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายซากพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

➤   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ
8 Q&A 
– Q&A(1) 
– Q&A(2) 
9 Social Network

➤   การดำเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

➤  การปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

➤  การให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service

➤   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
– ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)
– ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

➤   การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุ 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

➤  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

➤ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

➤   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
– webboard
– แบบสอบถามความพึงพอใจ
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

➤   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

➤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

➤   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

➤   แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

➤  มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน