การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
หมู่ที่ / บ้าน
ถนนคอนกรีต
ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง
จำนวนสาย
ระยะทาง
จำนวนสาย
ระยะทาง
จำนวนสาย
ระยะทาง
หมู่ที่  1  บ้านหม้อหมู่ที่  2  บ้านหม้อหมู่ที่  3  บ้านป่าสักหมู่ที่  4  บ้านท่ากฐินหมู่ที่  5  บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่  6  บ้านยางคำหมู่ที่  7  บ้านหม้อหมู่ที่  8  บ้านหม้อ
45776754
——–
——–
——–
33354533
——–
การไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านรวม  8 หมู่บ้าน
บางหลังคาเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำยังไปไม่ทั่วถึง จะมีอยู่บ้างก็อยู่ระหว่างขอขยายเขตและบ้านปลูกสร้างใหม่ ส่วนมากเกษตรกรต้องการไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ประปา
ตำบลบ้านหม้อ  มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน มีระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาส่วนภูมิภาคประปาหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านหม้อมี  4  แห่ง
ที่ตั้ง
–  บ้านท่ากฐิน            หมู่ที่  4          จำนวน      1   แห่ง
–  บ้านป่าสัก              หมู่ที่   3           จำนวน     2   แห่ง
–  บ้านยางคำ             หมูที่  6           จำนวน     2   แห่ง
–  บ้านหม้อ                หมูที่   8           จำนวน     2   แห่ง
–  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ   (แม่น้ำโขง)    1  แห่ง
ลำห้วย                        4  แห่ง
หนองน้ำ                     5  แห่ง
ชื่อ
เนื้อที่ / ไร่
สถานที่
การทำประโยชน์
หนองบัวหนองตุงหนองบุ่งหนองนาทาหนองทามห้วยร่องบ้าห้วยยางห้วยสีเสียดห้วยเฮี้ย
-86 ไร่9  ไร่150  ไร่–2 กม.–
หมู่ที่  7หมู่ที่  8หมู่ที่  8หมู่ที่  4หมู่ที่ 8หมู่ที่  1,2,8หมู่ที่  4,6หมู่ที่  6หมู่ที่ 6
เกษตรเกษตรเกษตรเกษตรและบริโภคเกษตรเกษตรเกษตรและบริโภคเกษตรเกษตร
– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝายน้ำล้น             8  แห่ง
บ่อน้ำตื้น                –   แห่ง
บ่อโยก                 20  แห่ง
บ่อโยก    ตำบลบ้านหม้อ มีบ่อโยก  26   แห่ง  แบ่งเป็น
ที่ตั้งบ่อโยก
ขนาดบ่อ
จำนวน
สภาพการใช้งาน
หมายเหตุ
บ้านหม้อ        หมู่ที่  7บ้านหม้อ        หมู่ที่  2บ้านหม้อ        หมู่ที่  8บ้านท่ากฐิน    หมู่ที่  4บ้านหม้อ        หมู่ที่  1บ้านยางคำ      หมู่ที่  6บ้านทุ่งสว่าง   หมู่ที่ 5บ้านป่าสัก      หมู่ที่  3
6  นิ้ว6  นิ้ว5,6,12  นิ้ว6  นิ้ว6  นิ้ว6  นิ้ว6  นิ้ว6  นิ้ว
12471623
ใช้งานไม่ได้ใช้งานได้ยังใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้ได้เพียงบ่อเดียวใช้งานได้ใช้งานไม่ได้
——–
ฝายน้ำล้น
ในเขตตำบลบ้านหม้อมี 8 แห่ง  ซึ่งแยกเป็น
ที่ตั้ง
–  ยางคำ       5  แห่ง
–  บ้านหม้อ   3  แห่ง
ข้อมูลอื่น
  1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทรายจากแม่น้ำโขงใช้ในการก่อสร้าง, ป่าไม้สัก
  2. มวลชนจัดตั้ง
–  ลูกเสือชาวบ้าน                                           2  รุ่น
–  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                       5  รุ่น
–  อปพร.  (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)  2  รุ่น
–  คนต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก                 1  รุ่น

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์  (ปลา,เนื้อ)  หมู่ 7

-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์  หมู่ 3

-ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด  หมู่

-ผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับ หมู่ 1

สภาพการเมืองการปกครอง
จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
หมายเหตุ
1
บ้านหม้อ
นายกิตติ โยติภัย
กำนันตำบลบ้านหม้อ
2
บ้านหม้อ
นางสาวรุ่งฤทัย  ธานี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3
บ้านป่าสัก
นายสมโภชน์ ภูจอมคา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
4
บ้านท่ากฐิน
นายพิทักษ์  ปุ่นปัญญา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
5
บ้านทุ่งสว่าง
นายศักดิ์ชัย รัตนเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6
บ้านยางคำ
นายไมตรี ศรีสุธรรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
7
บ้านหม้อ
นายนิยม รุ่งภาษา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
8
บ้านหม้อ
นายพงษ์ศักดิ์  ธงกลาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8