การขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเบี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Posted by:

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิ์ด้านการอยู่รอด และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  โดยมีเอกสารที่ต้อมนำมายื่นดังนี้

  1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
  2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
  4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
  5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
  6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

dr01v2 แบบ ดร.01

dr02v2 แบบ ดร.02

0