กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_2537

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ_ศ_2538

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ_ศ_2542

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ_ศ_2546

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ_ศ_2546

พ_ร_บ_สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ_ศ_2552

พ.ร.ก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) 2561

พ.ร.ก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) 2560

พ.ร.ก.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 2562

พ.ร.ก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2562

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2562

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

0