โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

Posted by:

ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ – ๔ ม.ค.๖๖
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มอบหมายให้นายวิชนาถ ทองชุ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ดำเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวน 1 จุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่(7 วัน อันตราย) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลบ้านหม้อ
0

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการ”ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้อำเภอศรีเชียงใหม่ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี

Posted by:

0

กิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียงโมเดล 30 ตารางวา และวันดินโลก 65

Posted by:

ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มอบหมายให้นายไมตรี ศรีสุธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียงโมเดล ๓๐ ตารางวา ร่วมกับจนท.ทางอำเภอศรีเชียงใหม่ โดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของ
นายประเสริฐ ชารี เลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๑๔ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีนายศุภัชพงศ์ พิมพ์โคตร ปลัดอำเภอ(หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีเชียงใหม่)เป็นประธานเปิดโครงการนี้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเห็นผลและเกิดความต่อเนื่องทางอำเภอศรีเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมที่จะขยายความรู้ไปสู่หมู่บ้านตนเองต่อไป

0

ในระหว่างวันที่๑๖ -๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นำทีมโดยคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ และกองสำนักปลัด ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านยางคำ ม.๖ , ม.๒ , ม.๘ และระดับตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับAA โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลำดับที่5 ของจังหวัดหนองคาย คะแนนที่ได้ 98.58 และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล แห่งประเทศไทยณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้กำหนด “โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานงานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ประชาชน เยาวชน ได้รักและหวงแหนวัฒนธรรมของไทย เกิดความรัก สามัคคีในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง
0

ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
“ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ.บริเวณท่าน้ำหน้าวัดธรรมเจดีย์ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0

นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Posted by:

ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ .
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักในวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
0

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

Posted by:

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ช่วงนี้มีฝนตกหนักและติดต่อกันทุกวัน จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่เขตตำบลบ้านหม้อ มีน้ำท่วมขัง และรอการระบายน้ำ ทางทีมงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงเข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แหล่งน้ำ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

 

0
Page 1 of 17 12345...»