แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

1.1คำนำ-สารบัญ (66-70) – Copy 2.ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ-ซ่อมแซม (1) 3. ส่วนที่ 2 (ต่อ) ความเชื่อมโยง 4. ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 5.ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 6.ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

0

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

Posted by:

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด พย 65

Posted by:

32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด พย 65

0

31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด ธค65

Posted by:

31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด ธค65

0

30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ

Posted by:

30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ

0

29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ กองการศึกษา

Posted by:

29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ กองการศึกษา

0

28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

Posted by:

28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม(เครื่องปรับอากาศ)

Posted by:

27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม(เครื่องปรับอากาศ)

0

26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ

Posted by:

26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 51 รายำการ

0
Page 1 of 64 12345...»