แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

1. ปกแผนดำเนินงาน

2. คำนำแผนดำเนินงาน

3. สารบัญ

4. ส่วนที่ 1 บทนำ

5. ส่วนที่ 2

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7. แผนงานการเกษตร

8. แผนงานสังคมสงเคราะห์

9. แผนงานงบกลาง

10. แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

11. แผนงานการศึกษาฯ

12. แผนงานการศาสนาฯ

13. แผนงานบริหารทั่วไป

14. ครุภัณฑ์ ฯลฯ

0

รายงานการเข้าร่วมประชุม.. ต่อต้านการทุจริตฯ

Posted by:

รายงานการเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและการบูรณาการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

รายงานเข้าร่วมประชุมต่อต้านทุจริตฯ

0