วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Posted by:

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยจัดพิธีขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ และในส่วนของพนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ปลูกต้นไม้)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธี โดยจัดขึ้น ณ วัดป่าบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
0

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Posted by:

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดย
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานจ้างทุกท่าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาและราษฎรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อให้ตำบลของเราดูสะอาด สวยงาม สบายตา เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาตำบลของเราให้น่าอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, พื้นหญ้า, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, พื้นหญ้า, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
0

ตรวจเยี่ยมดอนป่าเปือย ณ ป่าช้า บ้านหม้อหมู่ที่ ๗

Posted by:

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมต้อนรับ
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมดอนป่าเปือย ณ ป่าช้า บ้านหม้อหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อวางแผนพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ณ รร.ชุมชนบ้านหม้อ , ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Posted by:

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่าน หน่วยงานราชการและราษฎรตำบลบ้านหม้อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ณ รร.ชุมชนบ้านหม้อ บริเวณถนนริมโขงบ้านหม้อ – บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ , ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นหม้อ นำโดย นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่านฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และขอขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมทำโรงทาน ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
0

Big Cleaning Day ณ บริเวณหมู่ที่ ๒ และบริเวณริมเขื่อนชายโขง

Posted by:

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดย​ นายอภินันท์  อุตมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณหมู่ที่ ๒ และบริเวณริมเขื่อนชายโขง ต.บ้านหม้ออ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด เรียบร้อย สบายตา และยังเป็นการส่งเสริมการทำงานให้เป็นทีมอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, พื้นหญ้า และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
0

โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕

Posted by:

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๐๘ ได้จัดทำโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕ โดยมีนาย พิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธี
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ราษฎรได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด และช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ ‎1 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎กองทุน ซม่ สรนแผรติน กองทุน نحن ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี บานทุงสวาง หมู 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
0

พิธีเปิดโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกในชุมชน

Posted by:

ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้จัดทำโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกในชุมชน ๒๕๖๕ โดยมีว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี  นายอำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี เพื่อเป็นการสนองนโยบายและแก้ไขปัญหาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ กลุ่ม อสม. และชาวตำบลบ้านหม้อ จึงสร้างจิตสำนึกของการห้ามทิ้งขยะโดยปลูกฝังให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดหาวิธีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
0
Page 1 of 17 12345...»