ได้รับแจ้งไฟไหม้ป่า ข้างกุฎิวัดอรัญบรรพต วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕ น.

Posted by:

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ได้รับแจ้งไฟไหม้ป่า ข้างกุฎิวัดอรัญบรรพต
สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อย
+3
0