โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Posted by:

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นโครงการที่  

ริเริ่มใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าของ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

18740457_1353007244795409_3709306185717637979_n  S__8462367  S__118693892

S__3006466

S__3006478 S__3006468 S__3006475

0