โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับงบโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมใน หมู่ที่ 6 บ้านยางคำ 4 หลัง และ หมู่ที่ 4 บ้านท่ากฐิน จำนวน 1 หลัง

 

 

 

 

 

0