map
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

 • ๑.๑  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
 • ๑.๒  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 • ๑.๓  จัดให้มีการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินและการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวแม่น้ำโขง
 • ๑.๔  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านหม้อ
 • ๑.๕  จัดให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามห้วยหนองคูคลองเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง
 • ๑.๖  ก่อสร้างเส้นทางให้เชื่อมต่อกับเส้นทางที่สามารถติดต่อกับประชาคมอาเซียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • ๑.๗  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

 • ๒.๑  สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 • ๒.๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนารายได้ประชาชนในท้องถิ่น
 • ๒.๓  สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรทุกรูปแบบตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

 • ๓.๑  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน
 • ๓.๒  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มศักยภาพศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านหม้อ ในการให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 • ๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม
 • ๓.๔  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์  พัฒนา ดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

 • ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลบ้านหม้อมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อและสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
 • ๔.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านหม้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
 • ๔.๓  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลบ้านหม้อตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
 • ๔.๔  ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
 • ๔.๕  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

 • ๕.๑  การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน  และสมดุลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ๕.๓  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น
 • ๕.๔  ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ๕.๕  ส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

 • ๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้านในรูปแบบของกระบวนการประชาคม
 • ๖.๒  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 • ๖.๓  พัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานโดยนำการบริหารแนวใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 • ๖.๔  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไฟล์เอกสาร