แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

1. ปกแผนดำเนินงาน

2. คำนำแผนดำเนินงาน

3. สารบัญ

4. ส่วนที่ 1 บทนำ

5. ส่วนที่ 2

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7. แผนงานการเกษตร

8. แผนงานสังคมสงเคราะห์

9. แผนงานงบกลาง

10. แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

11. แผนงานการศึกษาฯ

12. แผนงานการศาสนาฯ

13. แผนงานบริหารทั่วไป

14. ครุภัณฑ์ ฯลฯ

0