เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จากที่โอนไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนนั้น
ซึ่งใน เดือนกันยายน 2563 มีเหตุจำเป็นตามประกาศที่แนบมานี้ จึงได้เลื่อนออกไปแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

 

 

 

 

 

 

0