อาสาสมัครบริบาล ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

Posted by:

อาสาสมัครบริบาลตำบลบ้านหม้อ  ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ประำเดือน  กรกฎาคม  2564

ภาพการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลตำบลบ้านหม้อ เดือน กรกฎาคม 2564

0