อาสาสมัครบริบาล ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาล  ได้ออกดำเนินงานเยี่ยมผู้สูงอายุที่มาภาวะพึ่งพิง  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564

 

 

 

 

 

 

 

0