หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การยกเลิกหหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 (ฉบับที่4)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 (ฉบับที่5)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559(ฉบับที่3)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6)พ.ศ.2561

3.การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559

ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่5)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่6)

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของอบต.ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่4)

ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน

0