องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

Posted by:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านหม้อ  หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน เพื่อสรรหากรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านหม้อแทนตำแหน่งที่ว่างลง  รับฟังปัญหา ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรม  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  ทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม

0