วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับคณะทำงาน งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา พบปะประชาชน กลุ่มอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ ณ บ้านป่าสัก หมู่3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

การให้ข้อมูลความต้องการของชุมชน

0