ลด ละ เลิก การใช้โฟม และถุงพลาสติก

Posted by:

ลด ละ เลิก การใช้โฟม และถุงพลาสติก

                   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนใช้โฟมบรรจุอาหารร้อนจัด โดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้้ามัน เช่น ไข่ดาว ผัด ซีอิ้ว ระวังภาชนะหลอมละลายจนอาจเกิดสารก่อมะเร็ง “สไตรีน” ปนเปื้อนอาหาร แนะน้าให้ใช้ถุงร้อนหรือรอให้ อาหารเย็นก่อนบรรจุในกล่องโฟม เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ

ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามสั่ง อาหารสำเร็จรูป นิยมใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากมี ความสะดวก รวดเร็ว อย่างไรก็ตามการน้าภาชนะ “โฟม” มาบรรจุอาหารร้อนจ้าเป็นต้องระมัดระวัง เนื่องจากการ สัมผัสกับอาหารร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน อาจท้าให้ภาชนะเสียรูปและอาจหลอมละลายจนมีสาร “สไตรีน” ซึ่งเป็น สารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ได้โดยปริมาณการละลายออกมาของ สไตรีน จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง คือ ไขมันในอาหาร ระยะเวลา และอุณหภูมิระหว่างการสัมผัสของอาหารกับภาชนะ ซึ่งอาหาร ที่มีไขมันสูงจะท้าให้มีการละลายออกมาของสไตรีนมากกว่าอาหารที่ไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

ทําไมต้องลดการใช้พลาสติกและโฟม ?

– ปัจจุบันมีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้นประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตันต่อวัน

– เป็นถุงพลาสติกประมาณ 80 % หรือ ประมาณ 5,300 ตันต่อวัน โดยน้ำหนัก ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้

ปัญหาจากการใช้พลาสติกและโฟม ?

– ปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำท้าให้น้ำท่วม

– ปัญหาการทิ้งขว้างขยะพลาสติกและโฟมกระจัดกระจายทั่วไป หรือลอยในแม่น้ำ ล้าคลอง และทะเลท้าลาย ทัศนียภาพ

– เกิดอันตรายต่อระบบย่อยอาหารของสัตว์

– ผลจากกระบวนการผลิตจนถึงการก้าจัดพลาสติกและโฟมหลังการใช้งานก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

วิธีการลดการใช้พลาสติกและโฟม

  1. ซื้อของน้อยชิ้นไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก บอกว่า “ไม่ต้อง ใส่ถุง’’
  2. ร่วมใจกันหันมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า เป้ยาม ปิ่น โต
  3. หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและโฟมส้าหรับกิจกรรมในชีวิตประจ้าวัน
  4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟมที่ท้าจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตาม ธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ จากซากอ้อย

5.น้าพลาสติกและโฟมที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

6.หลังจากการใช้งานพลาสติกและโฟมแล้วให้ท้าความสะอาดและไม่ทิ้งปะปนกับ

ขยะมูลฝอยอื่น (น้ามาใช้ซ้ำ และลดการปนเปื้อน)

7.ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมท้าให้เราใช้พลาสติกน้อยลง เช่น น้ำยาล้างจาน ถ่านชนิดชาร์ตได้

ประโยชน์จากการลดการใช้พลาสติกและโฟมการลดการใช้ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากเพราะย่อยสลายได้ยากใช้เวลาเป็นร้อยๆปี วิธีการกำจัดถุงพลาสติก นั้น มีอยู่ 2 วิธี คือ

  1. ฝัง การฝังต้องใช้พื้นที่เยอะและพื้นที่นั้นก็จะท้าการเกษตรไม่ได้อีกเลย เพราะ พลาสติกไม่ย่อยสลาย
  2. เผา การเผานี้ถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะมีก๊าซพิษออกมาด้วย แต่แม้ว่าจะเผาไหม้สมบูรณ์ก็จะมีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติอมความร้อน ไปปกคลุมอยู่รอบโลกท้าให้โลกร้อนขึ้น ซึ่งในความ เป็นจริงแล้วการเผาไหม้ก็ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ 100% ได้ ท้าให้มีทั้งก๊าซพิษและก๊าซเรือนกระจกจะกำจัดอย่างไรก็เป็น ผลเสียทั้งนั้น

เราต้องช่วยกน ลด งด ใช้ถุงพลาสติก โดยการ

  1. น้าถุงผ้าหรือพาชนะไปใส่ของแทน แล้วก็พูดว่า “ไม่ต้องถุงก็ได้” ตัวอย่างเช่น จะไปตลาดก็เอากระเป๋าผ้า และกล่องใส่อาหารไปใส่ของแทนไปซื้อกับข้าวก็เอาปิ่นโตไปแทนไม่ต้องเอาถุงพลาสติกทุกชนิด
  2. ใช้ถุงกระดาษอย่างเมืองนอกเวลาเราดูหนังเขาซื้อของกลับมาบ้านอุ้มถุงกระดาษเข้ามาก็เพราะเขาไม่ต้องการ ใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากนั้นเองยังไงใช้ถุงกระดาษก็ยังดีกว่า อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และห้าง ใหญ่ๆ ด้วย
  3. ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ถุงแบบนี้ความจริงมีมานานแล้วถุงพลาสติกแบบนี้จะผสมสารย่อยสลาย ซึ่งก็ จะแทรกตัวอยู่ในโมเลกุลของเม็ดพลาสติกสารย่อยสลายนี้เมื่อเจอกับแสงแดดก็จะท้าปฏิกิริยากับเม็ดพลาสติกให้โมเลกุล แตกสลายถุงแบบนี้จะใช้เวลา 1 ปี ในการย่อยสลายโดยจะเห็นได้ว่าความเหนียวของถุงจะลดลงเรื่อยๆ จนไม่เหลือเลย
0