รายงานสรุปการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

รายงานสรุปการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายงานสรุปการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563  ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แ ประจำเดือนกันยายน 2563

สรุปการจ่ายเงินผู้สูงอายุ

สรุปผลการจ่ายเงินผู้พิการ

 

0