รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Posted by:

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

0