รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนหลังประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Posted by:

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

0