รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

นค.๗๔๒๐๒/๒๐๔

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผล ITA

0