รายงานการเข้าร่วมประชุม.. ต่อต้านการทุจริตฯ

Posted by:

รายงานการเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและการบูรณาการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

รายงานเข้าร่วมประชุมต่อต้านทุจริตฯ

0