ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

0