ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 วาระที่ 3

Posted by:

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 วาระที่ 3

ขั้นการลงมติ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

0