ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นำโดย นายอภินันท์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลจัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการ ในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภา สัดส่วนประชาคม ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการประชาคมเป็นกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

0