ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.บ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Posted by:

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.บ้านหม้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

 

0