ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.นายอภินันท์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านหม้อ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

0