ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562)

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.ปก 2.คำนำ-สารบัญ 3.ประกาศ 4.ส่วนที่-1-บทนำ 5.ส่วนที่-2-แผนยุทธศาสตร์ฯ 6.ส่วนที่-3-ผลการติดตามฯ-ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 7.ส่วนที่-4-และส่วนที่-5-ผลการติดตามฯ-ตามแบบอื่น-1-3ฯ

0